THIÊN TÂM
THIÊN TÂM

THIÊN TÂM LÀ GÌ?

                                   Thiên-Trời; Tâm-Phật

Đạo Thiên Tâm là Đạo Trời Pháp Phật, hợp với lòng người, hợp với sơn hà đại địa, và hợp với Trời. Đạo Thiên Tâm ban trải tình yêu thương và tâm từ bi đến khắp tất cả hữu tình chúng sinh, giúp đỡ và độ thoát muôn loài. Tất cả các sự vật hiện tượng đều liên tục biến chuyển đổi thay, thực tại không bao giờ tĩnh mà luôn luôn động, và không gì có thể kéo dài và trường tồn mãi mãi.  Đức Phật Thích Ca đã nhận ra định luật Vô Thường của mọi hiện tượng, hoàn cảnh như vậy nên Ngài đã ứng hiện vô số hóa thân vào muôn cõi độ sanh.
Trên nguyên lý đó, đạo Thiên Tâm ra đời theo thiên ý của “Cha Mẹ” để cứu độ nhân loại, cho toàn bộ các sắc dân trên thế giới tự nhập môn

KHAI ĐẠO THIÊN TÂM

Đạo Thiên Tâm đã được khai mở bởi Thái Tử Thiên Hoàng, con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế từ nhiều ngàn năm trên cung Trời Đâu Suất Đà Thiên, tầng Trời thứ tư nơi đức Phật Di Lạc đang ngự. Ngày nay Thiên Tử đã tái sanh xuống nhân gian khai đạo lần thứ II.

 Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) đã ban chiếu xuống trần bài Kính Thiên II cho Thái Tử Thiên Hoàng-Thiên Tuấn Kiệt, mở ra chánh đạo Thiên Tâm cứu thế gian vào ngày 04 tháng 02 năm 2017, tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California.

Thể theo thiên ý của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu,  ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu, 11:00 giờ sáng ngày 16 tháng 03 năm 2017, Thái Tử Thiên Hoàng-Thiên Tuấn Kiệt đã chính thức khai đạo Thiên Tâm tại Thiên Long Sơn,  Milpitas,  California, Hoa Kỳ.

Đạo Thiên Tâm đã được các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tiên, chư Thiên,  Thánh Thần, Đức Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, sáu Thánh Mẫu của Lục Châu, Thánh Mẫu của các quốc gia, Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Việt nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Trạng Trình, Cao Đài Tiên Ông, các ông Vua bà Chúa các Quốc gia cõi vô hình, nhất là vua của nước Việt Nam – Đức Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thái Học,… trực tiếp nhận lệnh thi hành của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, Đức Phật Di Lặc, Hòa Thượng Tế Công. Các chư Vị đã và đang dìu dắt Thiên Tử và nhân loại qua từng giai đoạn bước vào thời kỳ hoàng kim khi chỉ còn duy nhất một đạo,  Đạo Thiên Tâm. 

dtt

Ý Nghĩa Dấu Thiên Tâm

Dấu Thiên Tâm: là thuyền Bát Nhã và ngọn đuốc của thời nay, đại diện cho sự cứu rỗi và gia hộ của các vị Phật, Bồ Tát, Thánh, La Hán, Thần và Tiên đối với chúng sinh. Dấu Thánh giá là biểu tượng của bình đẳng. Phía dưới là trái tim- tượng trưng cho Tâm Phật, tình yêu thương. Trái tim hướng lên nghĩa là chúng sinh luôn hướng về Cha Mẹ...(Xem Thêm)

Thờ Cúng và Sinh Hoạt

Đạo Thiên Tâm thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu, Cha và Mẹ của vũ trụ và nhân loại. Cách thức thờ cúng đơn giản, không hình thức hay nghi lễ nhưng trang nghiêm và thành kính. Thờ cúng tùy theo khả năng và hoàn cảnh gia đình, nên thờ nơi thanh tịnh và trang nghiêm. Chủ trương...(Xem Thêm)

Nhập Môn và Tu Tập

Nên hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo. Thành tâm quay về hướng Đông Bắc cổng Thiên Đình khấn lạy 12 lạy xin nguyện thề. Bàn thờ (nhỏ hay lớn tùy ý), cùng 12 đèn cầy, 12 ly bông, 12 ly nước, ngũ quả trái cây. Sau đó, đặt tên cho mình lấy tên “Thiên” làm đầu. Người gia nhập đạo có thể tu tại gia, giống như tu ở nhà...(Xem Thêm)

Theo vũ trụ quan khi còn trong thời kỳ Hỗn Mang chưa có Trời Đất, vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn mờ mịt, thanh trược hỗn hợp nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là khí Hư Vô.
Khí Hư Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, toàn trí toàn năng, thiên biến vạn hoá vô cùng tận.
Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực duy nhất, là Đại Hồn của một Đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta gọi là Đức Chí Tôn.
Toàn cõi chúng sanh trong vũ trụ đều là con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu…
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ - ĐẠI THÁNH MẪU
cha 3

Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế

Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế - Cha là Đấng tối cao Pháp Thượng đã lập ra vũ trụ một cách hoàn hảo nhất. Trong nhân gian người ta thường gọi Cha là ông Trời, Thượng Đế, Chúa Trời, Allah, Brahman... Hầu hết trong các đạo giáo lớn trên thế giới đều công nhận và thờ phụng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế...(Xem Thêm)

me 2

Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu

Đức Đại Thánh Mẫu là Mẹ của vũ trụ càn khôn. Khi vũ trụ đã có hai Đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn là Đức Ngọc Hoàng và Đức Đại Thánh Mẫu thì Đức Đại Thánh Mẫu đã phối hợp Âm Quang và Dương Quang để tạo hoá ra các tầng Trời, các Tinh Cầu, Địa Cầu, tạo thành vũ trụ. Sau đó Đức Phật Mẫu...(Xem thêm)

ME-3

Các Tên Gọi Và Hiện Thân Của Đại Thánh Mẫu

Đức Đại Thánh Mẫu được nhân loại tôn sưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau, tuỳ theo tính ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương. Đời Vua Hiên Viên Hoàng Đế giáng trần phổ độ con người Trung Hoa, truyền sách lục nhâm độn giáp. Đức Mẹ ISIS ở đền Memphis nước Ai Cập, tay cầm Thiên thơ ...(Xem thêm)

CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Cha là một thạch thiên khổng lồ bay hàng ngàn tỉ tỉ năm trong vũ cho đến khi Cha tạo ra người thứ hai là Mẹ. Mẹ là do Cha tạo ra để cho có bầu bạn, đi chu du khắp không gian. Mỗi chúng ta đầu thai là một điển thanh của Cha cho mình, nên chúng ta có một thân người của mình. Rồi sau đó Cha lập ra các tầng trời, mỗi tầng trời Cha lập ra những vị cai quản.

Nhờ hiện tượng thông linh bằng cơ bút, đạo Cao Đài biết chắc chắn rằng trong vũ trụ có một đấng duy nhất tuyệt đối tối cao, tối đại, chí tôn, chí linh tạo hóa ra càn khôn vũ trụ và vạn vật. Đấng ấy ngày nay giáng cơ dạy đạo. Nhiều tôn giáo tôn sùng Thượng Đế nhưng không hiểu biết nhiều hay chỉ biết mơ hồ về Thượng Đế.

Nhờ hiện tượng thông linh bằng cơ bút, đạo Cao Đài biết chắc chắn rằng trong vũ trụ có một đấng duy nhất tuyệt đối tối cao, tối đại, chí tôn, chí linh tạo hóa ra càn khôn vũ trụ và vạn vật. Đấng ấy ngày nay giáng cơ dạy đạo. Nhiều tôn giáo tôn sùng Thượng Đế nhưng không hiểu biết nhiều hay chỉ biết mơ hồ về Thượng Đế.

Ngọc Hoàng Thượng Đế LẦN ĐẦU GIÁNG TRẦN dùng lời ngọt ngào kêu gọi các con lần chót Trở Về Quê Xưa

 Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Đấng vua Trời vụ trụ các vì sao.
Tầng ba mươi sáu (36) đại la Thiên cảnh.
Ba ngàn thế giới, bẩy mươi hai (72) địa cầu
Tu di núi, bốn bộ châu.
Cõi Thiên, cõi Địa, Thủy Cung cõi Người
Ngọc Hoàng cai quản mọi loài.
Thần, Tiên, Bồ Tát, Phật, Thiên, Chúa, Người. Đá Thiên vũ trụ sơ khai.
Khí Dương con được thân người cha cho.
Nam mô sáu chữ di đà.
Tâm con phát nguyện vạn tâm với Thiên Đình.

Kể từ hỗn độn sơ khai.

Ngọc Hoàng hạ chỉ trước đài linh tiêu.

Linh thần chơn khí hợp điều. 

Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh. 

Âm dương giao hóa trụ hình. 

Cũng vì tà mị xa tình Mẹ con. 

Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon. 

Vây quanh lục đạo Mẹ mòn mỏi trông. 

Long Hoa đại hội thưởng công.

 Dặc truyền Thiên giáo Mẹ mong con về. 

Kính Thiên bài kệ cơ trời.

Lời vàng Mẹ dạy con ơi nhớ lời.

 

 

Khen ngợi và tán thán Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu để tưởng nhớ về những phẩm chất cao thượng của Cha Mẹ và trưởng dưỡng tín tâm nơi ta. 

Đấng thiêng liêng vô thượng
Cha mẹ của trời người
Không gian cùng Thủy, Thổ
Cai quản mọi muôn loài
Giọt nước trong con uống
Là giọt lệ Mẹ ban
Không khắc giây ngưng nghĩ
Để chúng con được bình an.

 

 

   12 GIỚI LUẬT ĐẠO THIÊN TÂM

  1. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín: có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân (ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn Tam Bảo, ơn đồng bào).
  2. Không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật phá thai; nên ăn chay, hoặc ăn tam tịnh nhục.
  3. Không nói dối, nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác.
  4. Không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi.
  5. Phải khiêm tốn. Không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người.
  6. Không uống rượu , say sưa, nghiện ngập; không cờ bạc.
  7. Không tà dâm, ngoại tình.
  8. Không sợ nghèo, già, bệnh, chết.
  9. Không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, hay người khác; không lười biếng.
  10. Không kỳ thị; phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo.
  11. Không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm.
  12. Phải đọc thời kinh, ngồi thiền mỗi ngày.

HÌNH ẢNH ĐỨC NGỌC HOÀNG VÀ THÁNH MẪU

TIN LIÊN QUAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.