Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu

This image has an empty alt attribute; its file name is me.jpg

Đức Đại Thánh Mẫu là Mẹ của vũ trụ càn khôn. Khi vũ trụ đã có hai Đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn là Đức Ngọc Hoàng và Đức Đại Thánh Mẫu thì Đức Đại Thánh Mẫu đã phối hợp Âm Quang và Dương Quang để tạo hoá ra các tầng Trời, các Tinh Cầu, Địa Cầu, tạo thành vũ trụ.

Tiếp theo, Đức Đại Thánh Mẫu tạo ra Vạn Linh nơi cõi Thiêng Liêng vô hình (Vạn Linh gồm đủ Bát Hồn: Kim Thạch Hồn, Thảo Mộc Hồn, Thú Cầm Hồn, Nhơn Hồn, Thần Hồn, Thánh Hồn, Tiên Hồn, Phật Hồn).

Sau đó, Đức Đại Thánh Mẫu cho Vạn Linh đầu kiếp xuống các Địa Cầu tạo thành Vạn Vật, tức là Chúng sanh (Chúng sanh gồm: Kim Thạch, Thảo Mộc, Thú Cầm, Nhân loại)

Theo Di Lạc Chân Kinh, Đức Đại Thánh Mẫu cùng các vị Phật: Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, Cửu Vị Nữ Phật và hằng hà sa số Chư Phật khác, thường đi đến các cõi trần để dưỡng dạy chúng sanh qui nguyên Phật Vị.

Hiện nay, Đức Đại Thánh Mẫu ngự tại Cung Diêu Trì, ở tầng Trời Tạo Hoá Thiên, là tầng trời thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên.

Hai danh hiệu thường gọi Đức Đại Thánh Mẫu là: Diêu Trì Kim Mẫu- Diêu Trì Địa Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì)

   Diêu Trì Kim Mẫu: Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung

   Diêu Trì Địa Mẫu: Đức Phật mẫu ở Diêu Trì Cung.

Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các nguyên chất để tạo ra chơn thần cho Vạn Linh.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.