Đại Thế Chí Bồ Tát – Bậc Đại Trí

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đại Thế Chí Bồ Tát – Bậc Đại Trí

Đại thế Chí là vị bồ tát ( nhất sinh bổ xứ – chuẩn bị thành phật), đại diện cho sức mạnh trí tuệ, được biết đến nhiều nhất trong Tịnh độ tông, thường được thờ chung trong một bộ ba với Phật Di Đà, và Bồ Tát Quán Âm. Đại thế chí bồ tát xuất hiện trong kinh điển Đại Thừa ở thời kỳ đầu.

Phạn ngữ, tên ngài có nghĩa là “sự hiện hữu của sức mạnh vô song”

Đại Thế Chí thức tỉnh con người, giúp họ thấy sự cần thiết thoát khỏi luân hồi.

Đại thế Chí được khắc họa với đôi tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện, hoặc cầm cành hoa sen.

Quán thế Âm bồ tát mang lòng từ bi của Phật A Di Đà đến cho nhân thế, và Đại Thế Chí mang sức mạnh trí tuệ của Phật A Di Đà đến cho con người. Đại thế Chí cũng được coi là người hộ trì của đức Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nhấn mạnh nhiều về đức Đại Thế Chí

Đại Thế Chí bồ tát là vị bồ tát tuyệt vời giúp chúng ta thoát khỏi mê đắm, hay các vấn nạn nội tâm.

Thần chú: Om Sam Jam Jam Sah Svaha.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.