Tất Cả Đều Là Con Của Đức Ngọc Hoàng Và Thánh Mẫu

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tất Cả Đều Là Con Của Đức Ngọc Hoàng Và Thánh Mẫu

Toàn cõi chúng sanh trong Càn Khôn Vũ Trụ hay toàn cả Vạn Linh dù là những vị Phật như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lạc, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus, v.v…thì tất cả đều là con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu:

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu phối hợp Dương Quang và Âm Quang để tạo hoá ra các tầng Trời, các quả Tinh Cầu, Địa Cầu, tạo thành Càn Khôn Vũ trụ. Đức Đại Thánh Mẫu tiếp tục tạo ra Vạn Linh nơi các cõi Thiên Liêng vô hình và các Vạn Linh đầu kiếp xuống các Địa Cầu tạo thành Vạn Vật chúng sanh.

Quá Trình Chuyển Hoá Thành Chúng Sanh:

Mỗi một người nơi cõi Thiên Liêng điều có 2 thể:

  • Một Chơn Linh, tức là Linh Hồn, do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, Chơn Linh này chỉ là một điểm Linh Quang do Đức Ngọc Hoàng chiết ra từ khối Đại Linh Quang của Ngài ban cho mỗi người, để con người có được Tánh Linh, có được sự sống và biết gìn giữ được sự sống ấy.
  • Một Chơn Thần, tức là một xác thân thiên liêng hay hình hài thiêng liêng, do Đức Đại Thánh Mẫu tạo ra và ban cho để làm hình thể vô vi, bao bọc Chơn Linh.

Do đó con người nơi cõi thiên liêng gọi Đức Ngọc Hoàng là Đại Từ Phụ, gọi Đức Đại Thánh Mẫu là Đại Từ Mẫu. Ấy là 2 đấng Cha Mẹ chung thiên liêng vĩ đại nơi cõi Hư Linh.

Khi con người ấy đầu kiếp xuống cõi phàm trần thì Chơn Linh và Chơn Thần của người ấy liền nhập vào thai nhi ngay lúc được sanh ra từ trong bụng bà mẹ phàm trần.

Vậy một con người nơi cõi phàm trần có 3 thể:

  • Chơn Linh do Đức Ngọc Hoàng ban cho.
  • Chơn Thần do Đức Đại Thánh Mẫu tạo ra.
  • Xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra.

Như thế, một con người nơi cõi phàm trần , ngoài hai đấng Cha Mẹ Chung Thiêng Liêng còn có thêm hai vị Cha Mẹ phàm trần.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.