Trường Bộ Kinh - KINH THẬP THƯỢNG (Dasuttara Sutta)

Trường Bộ KinhKINH PHÚNG TỤNG(Sangiti Sutta)Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ kheo:...

Trường Bộ Kinh - KINH PHÚNG TỤNG (Sangiti Sutta)

Trường Bộ KinhKINH PHÚNG TỤNG(Sangiti Sutta)Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại...