Trường Bộ Kinh - KINH THẬP THƯỢNG (Dasuttara Sutta)

Trường Bộ KinhKINH PHÚNG TỤNG(Sangiti Sutta)Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Rồi Tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ kheo:...

Trường Bộ Kinh - KINH PHÚNG TỤNG (Sangiti Sutta)

Trường Bộ KinhKINH PHÚNG TỤNG(Sangiti Sutta)Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại...

Trường Bộ Kinh - KINH A-SÁ-NANG-CHI (Atànàtiya Sutta)

Trường Bộ KinhKINH A-SÁ-NANG-CHI(Atànàtiya Sutta)Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương xá), núi Gijjhakùta (Linh thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha...