Khai Đạo Thiên Tâm

Bố Cáo Đại Chúng Khai Đạo Thiên TâmKính Thưa Quí VịKhông phải Một hay vài vũ trụ Vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động, các sinh vật trong hằng sa cõi đang sanh sanh – diệt diệt.Hoa lá – cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn...

Đạo Thiên Tâm do ai sáng lập?

Đạo Thiên Tâm là đạo của Thời đại mới, kỷ nguyên của ánh sáng, hòa bình, sự thịnh vượng, đạo của hợp lòng người, hợp với trời. Lấy tâm từ bi thương xót, giúp đỡ muôn loài, hướng đến một cuộc sống trở nên tốt...

Kinh Thiên Tâm Đạo

Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nàogiờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rấtnhiều công đức rất lớn bao gồm:1. Kinh Địa Mẫu thu gọn2. Công Phu Khuya (Thần Chú Lăng Nghiêm)3. Nghi Lễ Sám Hối 36 Lạy, trong đó...