Vô thường

Vô thường đến vô thường đi.Vô thường gõ cửa còn gì nữa đâu.Dương trần là chốn bể dâu.Thiên đường là chốn nào đâu hiện hình.Bồi hồi tỉnh giấc ba sinh.Nương thuyền bát nhã lời kinh nguyện