Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 41: Về năm giác quan

Bộ kinh Milindapanha (Mi Tiên vấn đáp) được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành.Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 41: Về năm giác quan Đức vua Mi-lan-đà lại...

Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 34,35,36,37,38

Bộ kinh Milindapanha (Mi Tiên vấn đáp) được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 34,35,36,37,38 34. Hành tướng của...