Báo Oan Hạnh

Báo Oan HạnhNgười tu đạo lúc gặp khổ, nên tin nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu vi, khởi nhiều oan ghét, tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm

Tùy Duyên Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Tùy Duyên Hạnh: Chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do duyên nghiệp chuyển hoá. Cảm nhận khổ vui đều do duyên sinh. Nếu được quả báo tốt đẹp vinh dự vân vân, đó là do nhân quá khứ cảm nên, ngày nay có được, khi duyên...

Thiền sư Thần Hội - Phần 3 - HT. Thích Thanh Từ

- Pháp sư Chơn - Thượng thơ Vương Triệu Công - Thôi Tề Công - Pháp sư Lư Sơn - Thị Lang Tô Phổ - Thích Sử Lý Tuấn - Trương Yến Công - Pháp sư Viễn - Thiền sư Trừng - Các người học đạo - Sư Thần Túc - Pháp sư Sùng...