Thánh Ngôn Đàn Cơ Bút Điển

THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

Đăng lúc: 00:43 AM 16/11/2017 0   1655

Cùng Chủ Đề

BÀI HIỆU TRIỆU ÐOÀN KẾT CỦA ÐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
BÀI HIỆU-TRIỆU ÐOÀN-KẾT CỦA ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ * * * *...
Bút Điển Mẹ Diêu Trì
Đêm mùng 1- Giêng- Bính Tý (1938). DIÊU TRÌ KIM MẪU ...
Bút Điển của Đức Diêu Trì Kim Mẫu
 Đàn cơ ngày 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947).   ...

THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

 

Đàn cơ 

DIÊU TRÌ KIM MẪU


     Thiếp chào chư Đạo hữu, chư Đạo muội, bình thân.
     Thiếp vì cảm tình xưa mà phải chính mình đến cùng Cửu Nương.
     Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Đạo hữu vào đường Đạo, phải mở Đạo THIÊN TÂM, thì Thiếp đã nói bởi vì tình riêng của mấy Đấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng : Nếu không phải Thiếp mở Đạo thì không phương thành Đạo đặng.
     Khi Thiếp mở Đạo thì độ ai ?

     Vú MẸ chưa lìa đám trẻ con,
     Độ sanh chưa rõ phận vuông tròn.
     Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy,
     Phận mỏng Thiên Tâm biết giữ còn.
     Lợt điểm Tâm Trời trần tục khảo,
     Vẻ tươi bợn thế nét dò đon.
     Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy,
     Lòng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!

      

     Hỷ chư Hiền đồ.

     Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư Hiền đồ, Tệ Thiếp những mong cho khỏi phụ lòng Thượng Đế. Ngày nay, các Hiền đồ gặp hồi lập Đạo, phải nên biết cái chức trách của mình đối đãi với nhơn sanh.
     Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư Hiền đồ độ dẫn chớ chẳng ai. Vậy thì bề hội diện nhau cũng không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư Hiền đồ là phải hết lòng từ bi mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi đứa, sau nầy mới thấy sự vinh diệu của nền Đạo mà chư Hiền đồ đã hội ý nhau lập thành, chẳng vì việc thường tình đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.
     Đức Chí Tôn đã đem kịp xâu chuỗi từ bi mà giao trong tay chư Hiền đồ. Vậy thì phải nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong Đạo.
     Tệ Thiếp mong thay !

THĂNGDIÊU TRÌ KIM MẪU

     Thiếp chào chư Hiền đồ.
     Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư Hiền đồ Nữ phái. Thiếp xin để lời căn dặn rán lấy lòng thành hiệp cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ lòng Chí Tôn sở định.
     Ôi ! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ phái. Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái, Chí Tôn than rằng, muốn bỏ đi cho đáng, nhưng lòng Từ Phụ cũng chẳng đành. Thiếp cậy Quan Âm thay quyền Chưởng quản, nào dè lời từ bi không phương kềm thúc tánh phàm của chư Hiền đồ.
     Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu tâm tình mọi bề yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào dè đã mấy năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước, làm cho Quan Âm buồn lòng cáo thối.
     Ôi ! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lẫy, Thiếp mới cậy mượn tay ai ? Thà Thiếp đến chính mình dạy dỗ lấy con, dầu rủi may, cho đành dạ. Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng liêng mà chế vào lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh. Thiếp cần dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng rán nghe Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn ngòi cơ bút đề áng văn chương, tỏ tấm tình thương, chư Hiền đồ để dạ.     Từ đây, Thiếp dùng hiệu Thiện TÂM mà cho pháp hiệu Trường đạo Diêu Trì.
     Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác ái, đạo đức, khiêm cung, mới đặng nhập.
     Tất cả các con khá nhớ nghe!
     Thiếp xin từ giã và cảm tạ chư Hiền đồ Nam phái.
     Hiền đồ rán lập công quả thêm cao có ngày vào chánh vị nghe.

     THĂNG


     THI :

     Eo hẹp chưa từng lập cánh loan,
     Muộn trông hồ hải khắp ba ngàn.
     Lửa hương đã toại duyên trong trướng,
     Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đàng.
     Biết phận ba giềng giồi bá hạnh,
     Nhớ ơn chín chữ giữ tam cang.
     Một dày một mỏng khuyên đừng lựa,
     Biết phận dầu nghèo cũng đặng an.

     DIÊU TRÌ KIM MẪUDIÊU TRÌ KIM MẪU

     Thiếp chào chư Hiền đồ Nam Nữ.
     Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà Người nhượng lại cho Thiếp giáng trước giáo hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng.
     Chư Hiền đồ bình thân.


THI :

Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô,
Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.
Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,
Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.
Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA.
Kìa mớm cơm vú sữa cũng là,
Sanh một kiếp người ta đáng mấy !
Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,
Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều.
Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,
Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.
Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị,
Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,
Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,
Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.
Trân trọng lấy hình hài dơ ố,
Còn thiêng liêng vô số tiếc thương,
Hằng trông mong con đặng phi thường,
Đem vào đặng con đường Hằng Sống.
Kể từ trước Thiếp là hình bóng,
Biết thương con chẳng mộng con thương,
Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường,
Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.
Kể từ trước Đạo còn bị bế,
MẸ thương con chẳng thế dắt dìu,
Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,
Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.
Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,
Lịnh Chí Tôn mở ĐẠO THIÊN TÂM

Hằng ngày lo cho đám Quần thoa,
Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử.
Ơn nhờ có con là Long Nữ,
Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,
Đùm bọc em, con rán bước một đàng,
Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.
Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,
Lấy thân phàm làm mối giải oan,
MẸ trông con về cảnh an nhàn,
Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.
Cõi Thiên vị cho con còn dám,
Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,
Chỉnh tiếc con chẳng rõ hiền ngu,
Đặng tự định công phu trọn phận.
Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,
Con thì hay vay trở cơ mầu,
Mối huyền vi nào rõ cao sâu,
Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.
Con ví biết mình cao bực phẩm,
Thì phải toan cho dám phế đời,
Các em con chỉ để con ngươi,
Coi con bước mấy dời nối gót.
Lời cần yếu MẸ than cho trót,
Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,
Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.
Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,
Chỉ trách con chưa biết nhập trường,
Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...

THĂNG

Ý kiến bạn đọc (0)