Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Thần

Tứ Đại Thiên vương là bốn vị Thiên thần thuộc bộ Nhị Thập Thiên ở tầng thứ nhất của dục giới Ta Bà, còn xưng là Hộ Thế Thiên Vương.Trong thế giới quan của Phật Giáo, Tu Di sơn, giữa núi Tu di có bốn ngọn núi là nơi cư trú...