Nghiên cứu chuyên sâu

Quán Tự Tại

Đăng lúc: 21:43 PM 18/02/2019 0   1098

Cùng Chủ Đề

Tứ Đế và quan điểm của Bồ tát Long Thọ
Tứ Đế và quan điểm của Bồ tát Long Thọ Tượng...
Phật Giáo
Phật Giáo

Trong Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật, Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát.

Quán Tự Tại chính là quán bản chất của các pháp, nhất là ngũ uẩn, đều không có tự tánh, đều là giả hợp, là không thực, thì lập tức mọi sợ hãi, mọi bất an, sẽ được thay thế bằng tâm hiện tiền Tự Tại, những âu lo sẽ như sương tan biến khi bị ánh mặt trời soi chiếu.

Ý kiến bạn đọc (0)