Vô thường

Vô thường đến vô thường đi.Vô thường gõ cửa còn gì nữa đâu.Dương trần là chốn bể dâu.Thiên đường là chốn nào đâu hiện hình.Bồi hồi tỉnh giấc ba sinh.Nương thuyền bát nhã lời kinh nguyện

Chìa Khoá Khai Ngộ

Tuyên Hoá Thượng Nhân, vị cao tăng đắc đạo  được Lão Hoà Thượng Hư Vân ấn chứng và tặng cho pháp hiệu Tuyên Hoá và chính thức trở thành vị tổ đời thứ 9 của Quy Ngưỡng Tông ( Thiền Tông ), từ bi nói rằng “...

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ - TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

Hỏi : - Thế nào là Phật? Sư nói : - Tâm ngươi là Phật, Phật tức là tâm. Tâm với Phật chẳng khác nên nói tức tâm tức Phật. Nếu lìa nơi tâm thì chẳng có Phật nào khác. Hỏi : - Nếu tự tâm là Phật, Tổ Sư từ Ấn Độ...

TÂM VÔ TÂM TỨC PHẬT

TÂM VÔ TÂM TỨC PHẬTTâm ông là Phật, Phật tức là Tâm. Tâm và Phật không khác, cho nên nói "tức tâm là Phật". Nếu xa rời tâm thì không có Phật nào khác.Chư Phật với tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, chẳng có pháp khác. Tâm này...

Nguồn Gốc Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư là một vị giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sống, và giúp họ loại...

TỔ HUỆ NĂNG 638 - 713

Chỗ sở ngộ của Tổ Huệ Năng là do nghe kinh Kim Cang Bát-nhã.Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho vào thất và nghe giảng kinh Kim Cang đến đoạn Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi: "Khi phát tâm cầu vô thượng chánh giác, làm sao an trụ tâm?" Phật...

TỔ HUỆ KHẢ 494 - 601

Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) nhận làm đệ tử mà lòng vẫn còn thao thức, tại sao tâm mãi lăng xăng trong lúc ngồi thiền. Một hôm đến trước Tổ, Ngài bạch: "Bạch Hòa thượng, tâm con chẳng an, xin Hòa...