Báo Oan Hạnh

Báo Oan HạnhNgười tu đạo lúc gặp khổ, nên tin nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu vi, khởi nhiều oan ghét, tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm

Vô Sở Cầu Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Vô Sở Cầu HạnhNgười đời ở trong cơn mê dài, dẫy đầy sự tham trước, gọi là có cầu. Người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi, thân thuận theo sự biến chuyển. Vạn vật đều là không, không có chỗ...

Tùy Duyên Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Tùy Duyên Hạnh: Chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do duyên nghiệp chuyển hoá. Cảm nhận khổ vui đều do duyên sinh. Nếu được quả báo tốt đẹp vinh dự vân vân, đó là do nhân quá khứ cảm nên, ngày nay có được, khi duyên...

NGHI THỨC PHÓNG SANH

NGHI THỨC PHÓNG SANH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tụng Chú Đại Bi (Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho...