Kinh

Nơi ở của Rồng, Long Vương, các Long Nữ và các gia đinh Rồng chúa - LONG VƯƠNG KINH (phần 2)

Đăng lúc: 01:50 AM 07/11/2018 0   2478

Cùng Chủ Đề

Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) – Thần Chú Uy Lực...
Phật Nói Uy Lực Của Lăng Nghiêm Thần Chú
Phật nói về uy lực của Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú.Khi nào còn...
KINH KALAMA
Kinh Kâlâma Hòa thượng Thích Thiện Châu Giới thiệu ...

Kinh MẬT GIÁO
Kinh và Thần chú Mật tông được dịch & phục hồi từ các Tạng Kinh Phật giáo
KINH LONG VƯƠNG - PHẦN 2


Long cung, các vị LONG VƯƠNG và LONG NỮKinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1 ghi nhận:
- 15 vị Long Vương (Nāga-rāja) từ A Bát Lá La (Upalāla) đến Sa Nghiệt Lý Noa (Sāgara)
- 26 vị Long Nữ (Nāga-kanyā) từ Diệu Nghiêm Trì (Vibhūṣaṇadharā) đến Diệu Cao Cát Tường (Simeru-śrī)

Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 14 và Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, quyển Hạ ghi nhận:
Khi Đức Phật giáo hóa Ưu Tần Loa Ca Diệp thời thường ở trong nhà thờ Thần Lửa, giáng phục Rồng độc. Hiện nay tại Ấn Độ, trong cổ tháp ở Ba Lộc Đặc (Bharhut) Sơn Kỳ (Sanci), A Ma La Ba Đề (Amarāvatī) với Oa Oa Đích Ba La Phù Đồ (Buro-budur) còn lưu giữ bản điêu khắc truyền thuyết trên với vị Rồng trong đó, phần lớn làm tượng thân người hình rắn.

Phẩm Thụ Quyết trong Kinh Hải Long Vương, quyển 2 nói rằng: Hải Long Vương có con trai tên là Uy Thủ được Đức Phật thọ ký: ngày sau sẽ thành Phật, hiệu là Tuệ Kiến Như Lai Chí Chân Chính Đẳng Giác.

Phẩm Nữ Bảo Cẩm Thụ Quyết trong Kinh Hải Long Vương, quyển 3 nói: Hải Long Vương có con gái tên là Bảo Cẩm được Đức Phật thọ ký: ngày sau sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Thế Như Lai Chí Chân Chính Đẳng Giác.

Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa, quyển 4 có ghi nhận vị Long Nữ (Nāga-kanyā) tám tuổi thành Phật

Chỗ ở của Long Vương gọi là Long Cung (Pātāya, hay Nāga-pura)

Phẩm Long Điểu trong Kinh Trường A Hàm, quyển 19 ghi rằng: Ở đáy biển lớn có cung của Sa Kiệt Long Vương, dài rộng tám vạn Do Tuần, cung tường có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây bao vòng chung quanh nghiêm sức đều do bảy báu tạo thành, cho đến có vô số chim chóc cùng nhau kêu hót.

Kinh Chính Pháp Niệm Xứ, quyển 68 nói rằng: Vượt qua núi Quân Sơn……có một cái biển lớn, bên dưới nước biển 500 Do Tuần có cung điện của Long Vương được trang nghiêm bằng mọi loại vật báu: Tỳ Lưu Ly, Nhân Đà Thanh Bảo, lan can Pha Lê, bảy báu trang nghiêm, Quang Minh Ma Ni, mọi loại vật báu trang nghiêm điện đường, điện ở lầu gác…giống như ánh sáng mặt trời. Có vô lượng cung điện như vậy, Đức Xoa Ca Long Vương dùng nghiệp của mình cho nên trụ tại cung điện này.

Du Già Sư Địa Luận, quyển 2 ghi nhận: Long Cung trong làn nước tám Công Đức ở bảy núi vàng, có tám vị Đại Long Vương là: Trì Địa, Hoan Hỷ Cận Hỷ, Mã Loa, Mục Chi Lân Đà, Ý Mãnh, Trì Quốc, Đại Hắc, Ê La Diệp

Trong “Dictionary of Pali Names", tác giả G P Malalasekera [Bản dịch của Tống Phước Khải] ghi nhận rằng:

Có một số nơi cư ngụ của Rồng được đề cập trong Kinh Điển như:
-Mañjerika-bhavana dưới núi Sineru (Núi Tu Di),
- Daddara-bhavana ở chân núi Daddara của dãy Himālaya,
- Dhatarattha-nāgā ở dưới sông Yamunā,
- Nābhāsā Nāgā ở hồ Nabhasa,
- Rồng của Vesāli, Tacchaka, và Payāga (D.ii.258 - Trường bộ. ii.258).

Bộ Vinaya (ii.109) liệt kê một danh sách bốn gia đình Rồng chúa (Ahirājakulāni):

Virūpakkhā, Erāpathā, Chabyāputtā và Kanhagotamakā.

Hai bộ tộc rồng khác cũng được đề cập: Kambalas và Assataras.

Trong SA.iii.120 tất cả Rồng có tuổi trẻ ở tại Himālaya.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ nhất, chi một của Phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm (Bộ 80 quyển do Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà dịch) ghi nhận 10 vị Long Vương là:

- Tỳ Lâu Bác Xoa Long Vương,
- Sa Kiệt La Long Vương,
- Vân Âm Diệu Tràng Long Vương,
- Diệm Khẩu Hải Quang Long Vương,
Phổ Cao Vân Tràng Long Vương,
- Đức Xoa Ca Long Vương,
- Vô Biên Bộ Long Vương,
- Thanh Tịnh Sắc Long Vương,
- Phổ Vận Đại Thanh Long Vương,
- Vô Nhiệt Não Long Vương…

Nhóm như vậy đều là bậc Thượng Thủ. Số ấy nhiều vô lượng, không có vị nào chẳng siêng năng dốc sức kéo mây tuôn mưa, khiến cho nhiệt não của chúng sinh được tiêu diệt.

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ ba, chi ba của Phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm (Bộ 80 quyển do Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà dịch) ghi nhận 11 vị Long Vương được Môn Giải Thoát là:

1/ Tỳ Lâu Bác Xoa Long Vương được Tiêu Diệt Nhất Thiết Chư Long Thú Sí Nhiên Khổ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: tiêu diệt nỗi khổ nóng bức của tất cả các loài Rồng, được sự giải thoát)

2/ Sa Kiệt La Long Vương được Nhất Niệm Trung Chuyển Tự Long Hình Thị Hiện Vô Lượng Chúng Sinh Thân Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: ở trong một niệm chuyển hình Rồng của mình thị hiện vô lượng thân của chúng sinh)

3/ Vân Âm Tràng Long Vương được Ư Nhất Thiết Chư Hữu Thú Trung Dĩ Thanh Tịnh Âm Thuyết Phật Vô Biên Danh Hiệu Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Ở trong tất cả lối nẻo của các cõi dùng âm thanh thanh tịnh nói vô biên biển danh hiệu của Phật)

4/ Diệm Khẩu Long Vương được Phổ Hiện Vô Biên Phật Thế Giới Kiến Lập Sai Biệt Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Hiện khắp sự dựng lập sai khác của vô biên Thế Giới Phật)

5/ Diệm Long Vương được Nhất Thiết Chúng Sinh Cái Triền Như Lai Từ Mẫn Lệnh Trừ Diệt Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: do Tâm yêu thương giúp đỡ của Đức Như Lai khiến cho sự che lấp ràng buộc của tất cả chúng sinh được trừ diệt)

6/ Vân Tràng Long Vương được Khai Thị Nhất Thiết Chúng Sinh Đại Thiện Lạc Phước Đức Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Mở bày biển Phước Đức vui sướng tốt lành to lớn cho tất cả chúng sinh).

7/ Đức Xoa Ca Long Vương được Thanh Tịnh Cứu Hộ Âm Diệt Trừ Nhất Thiết Bố Úy Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Dùng âm thanh cứu hộ trong sạch diệt trừ tất cả sự sợ hãi).

8/ Vô Biên Bộ Long Vương được Thị Hiện Nhất Thiết Phật Sắc Thân Cập Trụ Kiếp Thứ Đệ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Hiện bày sắc thân của tất cả Phật với thứ tự của Trụ Kiếp)

9/ Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Vương được Xuất Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh Đại Ái Lạc Hoan Hỷ Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Sinh ra biển vui vẻ yêu thích rộng lớn của tất cả chúng sinh).

10/ Phổ Hành Đại Âm Long Vương được Thị Hiện Nhất Thiết Bình Đẳng Duyệt Ý Vô Ngại Âm Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Hiện bày âm thanh tất cả bình đẳng hợp ý không có ngăn ngại)

11/ Vô Nhiệt Não Long Vương được Dĩ Đại Bi Phổ Phước Vân Diệt Nhất Thiết Thế Gian Khổ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Dùng đám mây Đại Bi che trùm khắp, diệt trừ nỗi khổ của tất cả chúng sinh)

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ nhất, chi một của Phẩm thứ nhất Thế Gian Tịnh Nhãn (Bộ 60 quyển do Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La dịch) ghi nhận tên của 6 vị Long Thần là:

- Ma Ni Quang Long, Tạp Trang Nghiêm Long, Hỷ Bảo Quang Long, Tịnh Thân Quang Long, Hương Trang Nghiêm Long, Bảo Mục Quang Long cùng với vô số các vị Long Thần….

Như vậy tất cả đều ở a tăng kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn trong thời quá khứ, thường vì Đức Như Lai trang nghiêm Pháp Đường

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ nhất, chi hai của Phẩm thứ nhất Thế Gian Tịnh Nhãn (Bộ 60 quyển do Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La dịch) ghi nhận, lại có:

-  Tỳ Lâu Ba Xoa Long Vương đối với Pháp Môn: Trong tất cả nẻo Rồng (Long Thú) trừ diệt lửa mạnh, cứu tế khủng bố mà được tự tại Hải Long Vương đối với Pháp Môn: Trong một niệm, hay chuyển tất cả thân Rồng chẳng thể nghĩ bàn mà được tự tại

- Vân Lạc Diệu Tràng Long đối với Pháp Môn tất cả Hữu Thú (lối nẻo của các cõi), chuyển Thanh Tịnh Luân nghe tiếng mà được tự tại

- Tu Di Phổ Tràng Long đối với Pháp Môn: Tất cả chúng sinh là biển Công Đức mà được tự tại

- Đức Xoa Già Long đối với Pháp Môn: Lìa khủng bố, thanh tịnh mà được tự tại

- Vô Lượng Bộ Long đối với Pháp Môn: Hiện bày vô lượng đám mây của tất cả chúng sinh, siêu độ vô lượng Kiếp mà được tự tại

- Diệm Nhãn Thiện Trụ Long đối với Pháp Môn: An lập tất cả Thế Giới phân biệt vô lượng Phật Pháp, hiện bày phương tiện mà được tự tại.

- Ly Cấu Thế Sắc Long đối với Pháp Môn: Tất cả chúng sinh lìa dơ bẩn, vui vẻ, biết đủ nhập vào phương tiện mà được tự tại.

- Phổ Hành Quảng Thánh Long đối với Pháp Môn: Tất cả âm thanh thiện ác đầy đủ Bình Đẳng Quán mà được tự tại.

- A Na Đạt Đa Long Vương đối với Pháp Môn: Đám mây Đại Bi che trùm tất cả chúng sinh lìa khổ mà được tự tại.


Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyển 1 và Kinh Tu Hành Bản Khởi, quyển Thượng ghi nhận:

- Khi Đức Phật đản sinh thời hai vị Long Vương Nan Đà (Nanda) và Ưu Ba Nan Đà (Upananda) ở trong hư không phun nước trong sạch, một nóng một lạnh, dùng để tắm rửa thân của Thái Tử.

Kinh Phật Bản Hạnh Tập, quyển 31 và Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Phá Tăng Sự, quyển 5 ghi nhận rằng:

- Khi Đức Phật từ dưới cây Bồ Đề đứng dậy, đi đến bên cạnh cái ao của Long Vương Mâu Chi Lân Đà (Mucilinda), ngồi dưới một gốc cây suy tư. Khi ấy mưa tuôn suốt bảy ngày chẳng dừng thì Long Vương Mâu Chi Lân Đà mới hiện ra, dùng thân quấn quanh Đức Phật bảy vòng, đưa cái đầu của mình lên che bên trên đầu của Đức Phật, thủ hộ Đức Phật Đà, khiến cho Ngài chẳng bị các não loạn.

Rồng được biết nhiều nhất là Mahākāla, vua của Mañjerika-bhavana.

Sống trọn một kappa (kiếp) và là đệ tử mộ đạo của Đức Phật. Các loài rồng trong thế giới của Mahākāla được giám hộ một phần các xá lợi của Đức Phật cho đến khi chúng được cần cho Đại Tháp Xá lợi Māha Thūpa (Mhv.xxxi.27f.), và khi cây Bồ Đề được mang về Tích Lan, chúng mang trọng trách lớn lao trên đường đi (Mbv. p.. 163f.). Các vua Rồng khác cũng được đề cập đương khi nắm thần thông và uy quyền sau được chuyển hóa sang đức tin Đức Phật như: Aravāla, Apalālā, Erapatta, Nandopananda, và Pannaka. (Xem Ahicchatta và Ahināga.)

Trong kinh Atānātiya Sutta (D.iii.198f.), nói về cư dân ở thế giới Cātummahārajika (Tứ Thiên Vương), loài Rồng được đề cập định cư ở phương Đông, với vua của chúng là Virūpokkha.

Rồng có hai khu định cư chính ở Tích Lan, tại Nāgadīpa (q.v.) và ở cửa sông Kalyani. Để giải quyết tranh chấp giữa hai long vương, chủ của Nāgadīpa, Mahodara và Cūlodara, Đức Phật đã thực hiện lần thứ hai của mình đến Tích Lan. Trong chuyến thăm đó, Ngài đã thực hiện một lời hứa với một Long Vương khác, Manjakkhika của Kalyani, sẽ thực hiện chuyến viếng thăm, và chuyến thăm thứ ba của Đức Phật là để thực hiện cam kết đó (Mhv.i.48f).

Các loài Rồng là một trong các Bộ bảo hộ được xác lập bởi Sakka (Đế Thích) trong Sineru (Núi Tu Di) để chống lại Asura (J.i.204).

Ngoài ra, Truyện Long Thọ Bồ Tát có ghi việc Bồ Tát Long Thọ (Nāgārjuna) được Bồ Tát Đại Long (Mahā-nāga) dẫn vào Long Cung (Pātāya, hay Nāga-pura), mở kho tàng bảy báu, trao cho các Kinh Điển thâm ảo thuộc Phương Đẳng (Vaipulya).

Khảo xét truyền thuyết của Ấn Độ thì khi Phật Pháp ẩn mất thời Long Cung tức là địa phương bảo vệ giữ gìn Bí Tạng Phật Điển. Thông thường, hình tượng Long Vương và Long Nữ thường được minh họa theo dạng thân người đuôi rắn, đôi khi Long Nữ còn có thêm đôi cánh.


Ý kiến bạn đọc (0)