Mật tông

NGHI THỨC PHÓNG SANH

Đăng lúc: 02:21 AM 29/11/2019 0   1554

Cùng Chủ Đề

Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) – Thần Chú Uy Lực...
Từ Bi Chú - OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUMThần chú OM MANI PADME HUM đôi lúc được giải thích...
Phật Nói Uy Lực Của Lăng Nghiêm Thần Chú
Phật nói về uy lực của Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú.Khi nào còn...

NGHI THỨC PHÓNG SANH 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Tụng Chú Đại Bi

(Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)
Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp
Nên kiếp này chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết đường về
Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang
Sống đọa đày chết kham đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới giây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khốc ai thương
Nằm trên chốc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Phật
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Pháp
Hỡi hỡi chúng sanh quy y Tăng (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh (3 lần)
Chúng sanh nay quy y Phật rồi
Chúng sanh nay quy y Pháp rồi
Chúng sanh nay quy y Tăng rồi (3 lần)
Quy y rồi tội chướng sạch trong
Trí khôn chiếu tỏa sáng cùng khắp nơi
Phát tâm tu về sau được hưởng
Cảnh Tây Phương sung sướng đời đời
Ngồi tòa sen báu thảnh thơi
Không còn luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Tâm chí thành cầu Phật chứng minh
Cầu cho tất cả chúng sanh
Thoát vòng sanh tử, an lành Lạc Bang.

LỄ PHÓNG SANH
(Chủ lễ ra nơi chồ thả chim, cá, v.v…, lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, chủ lễ đọc bài kệ giải nghiệp)

KỆ GIẢI NGHIỆP
Hữu tình các ngươi túc nghiệp nặng
Bởi thế đời nay đọa súc sanh
gặp thiện duyên công đức lớn

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma
Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (đọc 3 lần)


CHÚ PHÓNG SANH
Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.
Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha (3 lần)

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Hỡi loài bay, lặn, túc nghiệp nặng
May mắn nhân duyên gặp thiện nhân
Nay thả để ngươi được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa.
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát (3 lần)

CHÚ NGUYỆN
(Mang sinh vật ra ngoài, chủ lễ mật niệm)

Nguyện cho (các) ngươi (chim, cá, rùa...)
đời đời tội diệt phước sanh, bỏ thân này, đời sau gặp gỡ Ngôi Tam Bảo tu hành, chứng quả Bồ Đề.
Tôi và các vị đời đời kết thành thiện hữu tri thức, cùng nhau tu tập, chóng thành đạo quả.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thoát chúng sanh, kiếp mãn viên trần, chứng vi viên tướng, Bồ Đề Đạo độ chúng sanh.
(Niệm 3 lần, chủ lễ thả sinh vật. Trở lại bàn Phật để hồi hướng)

HỒI HƯỚNG
Phóng sinh công đức, hạnh nhiệm mầu
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu. (o)
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Nguyện cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than.
Nguyện sanh Tây Phương, Cõi Lạc Bang
Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

PHỤC NGUYỆN
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.
Hôm nay, chúng con một dạ chí thành, trì tụng Kinh, Chú, niệm Phật công đức, cầu nguyện cho Phật tử
Tên..................., Pháp danh.................
đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, thiên thượng nhân gian, đều thành Phật quả. (o)

TAM QUY Y
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo .

Ý kiến bạn đọc (0)