Năm huyền thuật Trung Hoa cổ đại

Năm thuật huyền bí (ngũ huyền thuật) gồm: sơn, y, mệnh, tướng, bốc. Xét theo nghĩa rộng thì đó là những tư tưởng và phương pháp do các bậc tiên triết thời xưa dựa vào cơ sở Triết học cổ đại là bộ Kinh Dịch, kết hợp với...