Kinh

Mật chú triệu thỉnh LONG THẦN - LONG VƯƠNG KINH (phần 1)

Đăng lúc: 05:16 AM 06/11/2018 0   2536

Cùng Chủ Đề

KINH KALAMA
Kinh Kâlâma Hòa thượng Thích Thiện Châu Giới thiệu ...
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế
Kinh NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ 經 玉 皇 上 帝   ...
Tóm Tắt Giải Nghĩa Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế
TÓM TẮT GIẢI NGHĨA KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ   ...
Kinh MẬT GIÁO
Kinh và Thần chú Mật tông được dịch & phục hồi từ các Tạng Kinh Phật giáo
KINH LONG VƯƠNG - PHẦN 1Hệ thống Mật Giáo ghi nhận: loài Rồng thuộc hàng Thủy Thiên (Varuṇa-deva), chủ của sông nước, là hàng Thần thủ hộ ở phương Tây. Tôn tượng được phụng thờ là thân người, trên đầu có 7 đầu Rồng. Thủy Thiên Phi hiện thân người, trên đầu có 9 đầu Rồng.

Quyến thuộc của Thủy Thiên hiện thân người, trên đầu có 8 đầu Rồng.

Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương, quyển Thượng ghi rằng: Long Vương hoặc đi trên mặt đất, hoặc thường ở trong hư không, hoặc luôn y theo núi Diệu Cao (Sumeru: Núi Tu Di), hoặc trụ ở trong nước…Hoặc Long Vương có một đầu, hai đầu cho đến nhiều đầu. Hoặc Long Vương không có chân, hoặc có hai chân, bốn chân cho đến nhiều chân.

Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập, quyển 2 ghi rằng Rồng có bốn loại:
1_ Rồng giữ cung điện cõi Trời khiến cho chẳng bị rơi xuống. Trên nóc nhà của nhân gian thường làm tượng Rồng như thế
2_ Rồng kéo mây tuôn mưa, lợi ích cho nhân gian
3_ Địa Long (Rồng đất) khơi sông mở ngòi
4_ Rồng canh giữ kho tàng, giữ gìn kho tàng của Chuyển Luân Vương, người có
Phước lớn”.

Phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa, quyển 1 nêu ra tám vị Đại Long Vương thủ hộ Phật Pháp là:
Nan Đà Long Vương (Nanda),
Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda),
Sa Già La Long Vương (Sāgara),
Hòa Tu Cát Long Vương (Vāṣuki),
Đức Xoa Ca Long Vương (Takṣaka),
A Na Bạt Đạt Đa Long Vương (Anavatapta),
Ma Na Tư Long Vương (Manasvin), Ưu Bát La Long Vương (Utpalaka)

-  Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương, quyển Trung nêu ra tên của Long Vương của hơn 160 loại từ Phật Thế Tôn Long Vương cho đến Tiểu Bạch Long Vương. Lại nói nhóm này đều là Long Vương có Phước Đức, nếu hay xưng tên của các vị ấy thời hay đạt được lợi ích lớn. Lại nhóm ấy ở Đại Địa này, hoặc khi sét đánh tựa như tiếng vang dội lại (chấn hưởng), hoặc phóng ánh sáng, hoặc tuôn mưa ngọt làm cho lúa mạ tươi tốt.

- Kinh Đại Luân Vân Thỉnh Vũ, quyển Thượng nêu ra tên gọi của nhóm Long Vương từ Nan Na Long Vương cho đến Vĩ Yết Tra Long Vương. Lại Nhóm Long Vương ấy đều có Đà La Ni vì tất cả chúng sinh ban cho an vui. Ở Thiệm Bộ Châu y theo Thời tuôn rót cơn mưa ngọt, khiến cho tất cả cây cồi, cỏ thuốc, lúa mạ đều được tăng trưởng

- Đại Tập Kinh 56, ghi nhận 5 loại Long Vương là:
1/ Thiện Trụ Long Vương (Susaṃṣṭhita-nāga-rājā) là chủ của tất cả loài Tượng Long (Loài Rồng có hình như con voi)
2/ Nan đà Bạt Đan Đà Long Vương (Nandopananda-nāga-rājā): Hai anh em Long Vương này là chủ của tất cả loài Xà Long (Loài Rồng có hình như con rắn)
3/ A Nậu Đạt Long Vương (Anavatapta-nāga-rājā) là chủ của tất cả loài Mã Long (Loài Rồng có hình như con ngựa)
4/ Bà Lâu Na Long Vương (Varuṇa-nāga-rājā) là chủ của tất cả loài Ngư Long (Loài Rồng có hình như con cá)
5/ Ma Na Tô Bà Đế Long Vương (Manasvī-nāga-rājā) là chủ của tất cả loài Hà Mô Long (Loài Rồng có hình như con ễnh ương)

5 vị Đại Long Vương quy y sức uy Thần của Phật, thực hành Pháp Đại Thừa, tinh tiến tu hành, thống lãnh quyến thuộc…đối với chúng sinh, chẳng gây mọi loại nhiễu hại

-  Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, quyển 1 đề cử 8 vị Long Vương:
Liên Hoa Long Vương, Ê La Diệp Long Vương, Đại Lực Long Vương, Đại Hống Long Vương, Tiểu Ba Long Vương, Trì Quyết Thủy Long Vương, Kim Diện Long Vương, Như Ý Long Vương.

Các vị Long Vương hay kéo mây tuôn mưa, khiến cho chúng sinh tiêu diệt được nhiệt não.

-  Kinh Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Đại Phẫn NỘ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ và Thánh Hạ Dã Hột Lý Đại Phộc Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, quyển Hạ ghi nhận 8 vị Long Vương (Nāga-rāja) là:

Nan Đà (Nanda),
Bà Sách Nan (Vāṣuki),
Đức Xoa Ca  Takṣaka),
Yết Cố Tra (Karkoṭaka),
Bát Ma (Padma),
Ma Ha Bát Ma (Mahā-padma),
Thương Khư Bà La (Śaṅkha-pāla),
Cưu Lợi Ca (Kulika).
Thần Chú (Mantra) thường dùng để thỉnh triệu các vị Long Thần:
Āgaccha Ananta deveśa tejorāśi jagat-pateḥ imāṃ mayā krutā pūjā gruhana pannageśvara
Āvāha-yāmi sarpeśa dvi-bhujaṃ pīta vāsasaṃ vīṇa panchaka samyuktaṃ sarvābharaṇa bhūṣitaṃ
Oṃ Vāṣuki āvha-yāmi
Oṃ Takṣaka āvha-yāmi
Oṃ Airāvata āvha-yāmi
Oṃ Dhananjaya āvha-yāmi
Oṃ Karkoṭaka āvha-yāmi
Oṃ Yātudhāna āvha-yāmi
Oṃ Mahā-nāga āvha-yāmi
Oṃ Kālika āvha-yāmi
Oṃ Ananta āvha-yāmi

Thần Chú của tám vị Rồng cái:
Oṃ pūḥ Ananta-mukhī svāhā
Oṃ pūḥ Karkoda-mukhī svāhā
Oṃ pūḥ Padminī (?padmavati) svāhā
Oṃ Kāla-jīhva pūḥ svāhā
Oṃ Mahā-padminī svāhā
Oṃ Vāṣukī-mukhī svāhā
Oṃ Huṃ huṃ Purvabhūpa-mukhī svāhā
Oṃ Śaṅkhani-vāyu-mukhī huṃ huṃ

Thần Chú căn bản của các vị Long Thần:
Oṃ namo bhagavate Kāmarūpiṇe mahā-balāya nāgādhipataye svāhā.

Theo Phật Giáo thì Rồng (Nāga) là một trong tám Bộ Chúng. Vị đứng đầu trong loài Rồng thì xưng là Long Vương (Nāga-rāja), hoặc Long Thần (Nāga-devatā), Long Chủ (Nāga-pati, hoặc Nāgādhipati), Long Đế (Nāgendra)

Kinh A Sá Năng Chi và Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh ghi nhận rằng: Thế giới ở phương Tây có vị chủ loài Rồng lớn (Mahā-nāgādhiphati: Đại Long Chủ) tên là Vĩ Lỗ Bạc Xoa (Virūpākṣa: Quảng Mục Thiên Vương, hay Quảng Mục Long Vương). Ngài có đại uy đức, tỏa ánh sáng chiếu xa, thống lãnh quyến thuộc là chúng Rồng lớn (Mahā-nāga: Đại Long) tôn kính vây quanh, ca múa, hát xướng, thọ nhận khoái lạc.

Ý kiến bạn đọc (0)