Kinh Pháp Môn Căn Bản

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya1. Kinh Pháp Môn Căn Bản(Mùlapariyàya sutta)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ