Trung Bộ Kinh - KINH VÍ DỤ CÁI CƯA (Kakacupamasutta)

Trung Bộ Kinh21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA(Kakacupamasutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các...

Trung Bộ Kinh - KINH SONG TẦM (Dvedhavitakkasutta)

Trung Bộ Kinh19. KINH SONG TẦM(Dvedhavitakkasutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”. –...

Trung Bộ Kinh - KINH MẬT HOÀN (Madhupindikasuttam)

Trung Bộ Kinh18. KINH MẬT HOÀN(Madhupindikasuttam) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát vào...

Trung Bộ Kinh - KINH KHU RỪNG - (Vanapatthasuttam)

Trung Bộ Kinh17. KINH KHU RỪNG(Vanapatthasuttam) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Bạch...

Trung Bộ Kinh - KINH TÂM HOANG VU - (Cetokhilasuttam)

Trung Bộ Kinh16. KINH TÂM HOANG VU(Cetokhilasuttam) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này chư Tỷ-kheo”. –...

Trung Bộ Kinh - KINH TƯ LƯỢNG - (Anumanasuttam)

Trung Bộ Kinh15. KINH TƯ LƯỢNG(Anumanasuttam) Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả Mahamoggallana (Đại...

Ảnh Đẹp

Có Sắc Không Hương

Một ngày kia, nữ hoàng Shaba gởi đến vua Solomon hai bó hoa rất giống nhau, để thử xem sự khôn ngoan của ông tới đâu.Đó...