Trung Bộ Kinh - Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)

Trung Bộ Kinh26. KINH THÁNH CẦU(Ariyapariyesanà sutta)Tôi nghe như vầy:Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số...

Trung Bộ Kinh - KINH BẪY MỒI (Nivapasuttam)

Trung Bộ Kinh25. KINH BẪY MỒI(Nivapasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. - “Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng...

Trung Bộ Kinh - KINH TRẠM XE (Rathavivutasutta)

Trung Bộ Kinh24. KINH TRẠM XE.(Rathavivutasutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương-xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ-kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong,...

Trung Bộ Kinh - KINH GÒ MỐI (Vammikasutta)

Trung Bộ Kinh23. KINH GÒ MỐI.(Vammikasutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumarakassapa trú tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang rực...

Trung Bộ Kinh - KINH VÍ DỤ CON RẮN (Vammikasutta)

Trung Bộ Kinh22. KINH VÍ DỤ CON RẮN(Alaggadupamasutttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Arittha, xưa làm nghề huấn luyện...