Trung Bộ Kinh - KINH SALEYYAKA (Saleyyakasuttam)

Trung Bộ Kinh41. KINH SALEYYAKA(Saleyyakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sa-la. Các gia chủ Bà-la-môn ở...

Trung Bộ Kinh - ĐẠI KINH SACCAKA (Mahasaccakasuttam)

Trung Bộ Kinh36. ĐẠI KINH SACCAKA(Mahasaccakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực....

Trung Bộ Kinh - TIỂU KINH SACCAKA (Culasaccakasuttam)

Trung Bộ Kinh35. TIỂU KINH SACCAKA(Culasaccakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo,...