Trung Bộ Kinh - KINH POTALIYA (Potaliyasuttam)

Trung Bộ Kinh54. KINH POTALIYA(Potaliyasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để khất thực. Sau

Trung Bộ Kinh - KINH BÁT THÀNH (Atthakanagarasuttam)

Trung Bộ Kinh52. KINH BÁT THÀNH(Atthakanagarasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại (Trúc Lâm Ấp). Lúc bấy giờ Gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (Ba-la-lị-phất Thành) có công...

Trung Bộ Kinh - KINH KANDARAKA (Kandarakasuttam)

Trung Bộ Kinh51. KINH KANDARAKA(Kandarakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai...

Trung Bộ Kinh - KINH HÀNG MA (Maratajjaniyasuttam)

Trung Bộ Kinh50. KINH HÀNG MA(Maratajjaniyasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi...

Trung Bộ Kinh - KINH KOSAMBIYA (Kosambiyasuttam)

Trung Bộ Kinh48. KINH KOSAMBIYA(Kosambiyasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại Tinh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi....

Trung Bộ Kinh - KINH TƯ SÁT (Vimamsakastuttam)

Trung Bộ Kinh47. KINH TƯ SÁT(Vimamsakastuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, Tinh xá của Ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:– Này các Tỷ-kheo.– Bạch Thế Tôn.Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn....

Trung Bộ Kinh - KINH VERANJAKA (Veranjakasuttam)

Trung Bộ Kinh42. KINH VERANJAKA(Veranjakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), Tinh xá ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Lúc bấy giờ các gia chủ Bà-la-môn Veranjaka đến trú tại Savatthi vì một...