Tự Mình Thanh Tịnh Mình

Cuộc sống của bạn như thế nào, là do bạn lựa chọn. Phật chỉ có thể chỉ đường, không thể làm khác.Thanh thản hay đau khổ, bạn có thể quyết định. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, mà biến

Hòn Núi

Một hôm vua Ba-tư-nặc đi chinh phạt loạn quân ngoài biên giới. Khi đánh thắng xong quân giặc, Vua kéo quân về đến gần tịnh xá của đức Phật, dừng quân lại và đích thân đến đảnh lễ Phật. Đức Phật hỏi:- Đại vương đi...

VÌ SAO NÓI: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ?

Khi có thân người thì con người có tám cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt.  Đã là con người, hiếm ai không nếm đủ 8 loại khổ ải này, nhưng thường sẽ có 2 hướng đối...

Sát/giết gì được bậc thánh tán đồng?

Sát/giết gì được bậc thánh tán đồng?Tại Sāvatthi.Rồi Thiên tử Māgha, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một...

Thế Nào Là Pháp Thiện Pháp Ác?

Pháp thiện cần được tăng trưởng. Vì các pháp thiện đều đưa đến an lạc, tự tại. Không có nghi ngờ.Pháp ác nên tránh xa. Vì các pháp ác đều đưa đến chỗ đau khổ, tổn hại.Vậy như thế nào là pháp thiện, như thế nào là pháp...

Phước từ đâu mà có?

Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc. Thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn. Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo...

Chia Phước

Đức Phật kể lại một tiền kiếp của trưởng lão Anuruddha (vị đệ nhất Thiên nhãn).Một kiếp nọ, khi ngài Anuruddha là một người làm thuê tên Annabhāra.Một hôm, khi anh đang cày ruộng thấy một vị Phật Độc Giác đi khất thực, anh...

Nghiệp Từ Đâu Ra?

NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RATất cả chúng ta tu, nhất là hàng Tăng Ni xuất gia ai ai cũng nói rõ rằng tu để cầu giải thoát sanh tử.  Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, chúng ta giải thoát sanh tử nhưng cái gì dẫn chúng ta đi vào con đường...

Trí Thức khác Trí Tuệ chỗ nào?

Đây là điểm lâu nay chúng ta phân vân, chưa phân định rõ ràng.Như người đời thường gọi người trí thức là học giả, nhà bác học. Hàng trí thức, học giả, bác học được người đời quí trọng.Còn chúng ta ở trong đạo, có là...