Kinh điển đại thừa

Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Thích Nhất Hạnh

Đăng lúc: 14:51 PM 23/11/2017 0   563

Cùng Chủ Đề

KINH KALAMA
Kinh Kâlâma Hòa thượng Thích Thiện Châu Giới thiệu ...
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế
Kinh NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ 經 玉 皇 上 帝   ...
Tóm Tắt Giải Nghĩa Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế
TÓM TẮT GIẢI NGHĨA KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ   ...

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh 


là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền sang Trung Hoa, Tâm Kinh đã được nhiều vị cao tăng chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào khoảng năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các bản dịch nầy, bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ thông nhất.Bản phổ thơ:

(Thích Nhất Hạnh)

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã Ba La Mật

(tức Diệu Pháp Trí Ðộ)


Bổng soi thấy năm uẩn

Ðều không có tự tánh

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn.


Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả.


Thể mọi pháp đều không

Không sanh cũng không diệt

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành thức

Không có nhãn, nhĩ, tỷ

Thiệt, thân, ý (sáu căn)

Không có sắc, thanh, hương

Vị, xúc, pháp (sáu trần)

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh

Không có hết vô minh

Cho đến không lão tử

Cũng không hết lão tử

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí cũng không đắc


Khi một vị Bồ Tát

Nương Diệu Pháp Trí Ðộ

(Bát Nhã Ba La Mật)

Thì tâm không chướng ngại

Vì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Xa lià mọi vọng tưởng

Xa lìa mọi điên đảo

Ðạt Niết Bàn tuyệt đối

Y Diệu Pháp Trí Ðộ

Bát Nhã Ba La Mật


Nên đắc vô thượng giác

Vậy nên phải biết rằng

Bát Nhã Ba La Mật

Là linh chú đại thần

Là linh chú đại minh

Là linh chú vô thượng

Là linh chú tuyệt đỉnh

Là chân lý bất vọng

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn

Câu thần chú Trí Ðộ

Bát Nhã Ba La Mật


Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Ba la Yết đế

Ba la Tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha


Xá Lợi Tử nghe đây:

Vì không có sở đắc

Chư Bụt trong ba đời

Cho nên tôi muốn thuyết

Yết đế, Yết đế

Ba la Yết đế

Ba la Tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

Ý kiến bạn đọc (0)